မိုး


အစက္ေပ်ာက္ေလးေတြက

ႏွွင္းစက္ေလးေတြအလား

ေလႏွင့္အတူ သယ္ယူရာ

လိုင္းႀကက္ခြပ္ေလးေတြ ပမာ

မဲေမွာင္ေနတဲ့တိမ္တိုက္ႀကီးေတြဟာ

အသူရာသိႀကားမင္းနဲ ့စစ္ခင္းဖို ့သူဟန္ျပင္

ေလယူရာတိမ္း ယိမ္းႏြဲေနတဲ ့ မိုးစက္ေလးေတြ

ဘယ္ဆီ ေသာင္စခန္းေမွ်ာ္မွန္းလို ့

တမ္းတလို ့ သာ ေနပါေတာ့မယ္

မိုးစက္ေလးေတြရယ္

 

 

 

 

Moe Tway Ywar Say.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola