တုန္ျပီးေတာ့ လုပ္သြားတာပဲ တာေလမွာ အဲမဟုတ္ပါဘူး  ဟီး ရင္ခုန္သံေတြ ပါ

ဥေရာပရင္ခုန္သံမ်ား ဇာတ္ကား

2.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola