အို သနားေတာ္မွု ဂရုဏာထား လိုင္း ( သို ့ ) ေကာ္နွရွင္ ေကာင္းပါေတာ့လား 

 ေမြးရပ္ဌာေန ခ်စ္ျမန္မာျပည္

သတိေတာ္ရပါစ

က်န္းမာေတာ္မွုပါေႀကာင္း

နုတ္ခြန္းေလးဆက္ပါလို ့

ေအာ္လိုင္းဖုန္းေလးဆက္သြယ္ကြာ

ဖုန္းေလးနဲ ့လြမ္းေတာ္မွု

ေကာင္းလိုက္တဲ့ေကာ္နရွင္

ဟယ္လို ေခၚျပီး တခါျပဳတ္က်

ေနေကာင္းပါစ တခါျပဳတ္က်

အဆင္ေျပပါစ တခါျပဳတ္က်

တီတီျမည္ျပီး ရပ္ကာသြား

ေအာ္ သနားေတာ္မွု ဂရုနာထားလို ့

ေကာ္နရွႈင္ေလးေကာင္းပါေတ့ာလား လို ့ညည္းတြားလိုက္ပါတယ္ ဌာေနျပည္ႀကီးရယ္

ShinPhone-Telephone.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola